Pages

Rabu, 02 Mei 2012

PENDIDIKAN ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM


PENDIDIKAN ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi tugas Perbandingan Pendidikan Islam


Oleh:
M. NURUDIN

Jurusan :Tarbiyah
Prodi : PAI
Semester : Dua
Kelas : C

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
2010
KATA PENGANTAR

Segala puji & syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT atas petunjuk dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis,sehingga makalah ini akhirnya terselesaikan juga. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehambaan Rosulluloh SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kebenaran iman,ilmu dan amal bagi umat manusia sehingga berbahagialah mereka yang sadar dan ikhlas mengikutinya.

Kami penulis sadar bahwa  makalah ini amat sangat sederhana dalam arti kami masih dalam tahap belajar dalam arti masih jauh dikategorikan sebagfai karya ilmiah.kami hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini.semoga amal mereka diterima oleh ALLAH sebagai amal khasanah dan semoga ALLAH membalas jasa-jasa tersebut dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikian,pastlah tiada gading yang tak retak,untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun yang nantinya dapat kami jadikan pedoman untuk menulis makalah yang akan dating.terima kasih.


Tulungagung …14 April 2010


                 penyusunDAFTAR ISI

Halaman sampul................................................................................................... 1
Kata pengantar..................................................................................................... 2
Daftar isi............................................................................................................... 3
BAB 1 PENDAHULUAN.................................................................................. 4
1.1  Latar belakang.................................................................................... 4
1.2  Rumusan masalah............................................................................... 4
1.3  Tujuan................................................................................................. 4
BAB11  PEMBAHASAN................................................................................... 5
2.1 Pendidikan Islam di Brunei................................................................ 5
           2.2 Dasar Pengembangan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan……….7
           2.3 Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama..………............................. .7
           2.4 2Sistem Perjenjangan Pendidikan yang Dikembangkan………….… 8
BAB III PENUTUP………………………………………………………….….10
3.1 kesimpulan ……………………………………………………….………  ..10
3.2 saran………………………………………………………………………....10
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….…  11BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Fakta mengatakan bahwa negara-negara Islam tertinggal jauh dengan negara selain Islam, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, produksi maupun kualitas sumber daya manusianya. Fenomena ini dilukiskan seorang penulis Muslim Syria yang bernama Amir Syakib Arsalan, dia menulis sebuah buku “Limadza Ta’akhara al-Mislimun, Wa Limadza taqaddama Ghairuhum” (mengapa orang-orang Islam terbelakang dan mengapa orang-orang lain menjadi maju). Dalam buku ini dia menyimpulkan bahwasannya yang kurang dari umat islam adalah penguasaan ilmu penegteahuan dan kualitas amal perbuatan / kerja.
Melihat fakta di atas, dapat disimpulkan bawl salah satu penyebab kemunduran negara Islam adalah system pendidikan yang dilakukan. Karena pada hakikatnya pendidikanlah yang menentukan dan menjadi sumber awal indicator majunya suatu negara. Dari pendidikan muncul manusia yang berkualitas tinggi, berkompeten dalam suatu bidang, dan bermoral serta berakhlak baik.
1.2 Rumusan Masalah
a. bagaimana pendidikan islam di Brunei Darussalam?
b. bagaimana dasar pendidikan di Brunei Darussalam?
c. bagaimana kebijakan di Brunei Darussalam?
1.3 Tujuan Masalah
a. mengetahui pendidikan islam di Brunei Darussalam.
b. mengetahui dasar pendidikan di Brunei Darussalam.
c. untu mengetahui  kebijakan di Brunei Darussalam.
BAB 11
PEMBAHASAN
2.1 Pendidikan Islam di Brunei
Dalam kurun ke- 16 Masihi, Brunei Darussalam telah muncul sebagai sebuah Negara yang aktif menjalankan dasar penaklukan dan usaha penyebaran Islam di sekitar Pulau Borneo dan Filipina. Kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511 Masihi telah mendorong Brunei Darussalam menjadi salah sebuah pusat penyebaran Islam di rantau Asia Tenggara. Pada zaman ini terdapat golongan “elite” ulama yang mempunyai tugas penting dalam pentadbiran Negara untuk mengembangkan Islam dan salah satu profession dalam golongan ini ialah ‘Catip’ atau Khatib yang berperanan dalam pengajian dan pendidikan Islam hingga tertubuhnya pusat pengajian yang dikenali sebagai “balai”.
Penubuhan balai ini mempunyai dua tujuan yaitu sebagai tempat pengajian secara umum dan sebagai tempat pengajian dan pemerhatian terhadap orang-orang yang berpotensi untuk menjadi calon utama mewarisi keseinambungan para guru. Berdasarkan dua tujuan ini maka corak pengajian juga terbahagi pada dua iaitu:
i) Pengajian umum yang tidak memerlukan kepandaian menulis dan membaca jawi disediakan pengajian yang berbentuk dikir Brunei, Ratib Saman, Mengaji Al-Quran dan Hadrah di samping mempelajari mengenai ibadah sembahyang dan perkara-perkara yang berkaitan,
ii) Pengajian lebih tinggi yang melibatkan calon-calon yang mempunyai kemahiran membaca dan menulis jawi yaitu Ilmu Fiqh, Faraidh, Babun Nikah, Nahu dan Qawaid, Tasauf dan Akhlak.
Pengajian secara umum terletak di beberapa buah Kampung Ayer yang dikendalikan oleh ulama-ulama yang tersebut di atas. Pengajian rendah hanya tertumpu pada pengajian membaca al-Quran dan Kampong Burong Pingai adalah pengajian untuk ke peringkat yang lebih tinggi.
Negara Brunei Darussalam mengenalkan sistem pendidikan persekolahan secara teratur kira-kira pada tahun 1930 Masihi dan Pelajaran agama Islam diajarkan di Sekolah Melayu Jalan Pemanca. Pada tahun 1946 pelajaran agama telah dijadikan sebagai satu mata pelajaran di sekolah-sekolah Melayu.
Pada tahun 1941 sebuah sekolah agama yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa penggantar telah ditubuhkan dan  ditempatkan di sebuah rumah di Kampong Pusar Ulak Bandar Brunei. Sekolah ini ditubuhkan atas perbelanjaan Al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin, disebabkan menerima tekanan daripada pemerintahan Jepun maka pada tahun 1942 sekolah ini ditutup. (Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, 1996)
Pada 16 September 1956 Brunei Darussalam telah mencipta sejarah dalam perkembangan agama Islam dengan tertubuhnya Sekolah agama mengikut sistem Sekolah agama Negeri Johor dalam peringkat permulaan ini sukatan pelajaran, buku-buku teks dan tenaga pengajar didatangkan dari Negeri Johor.
Di samping pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah agama, Pengetahuan agama Islam sebagai satu mata pelajaran di sekolah-sekolah Melayu dan Inggris juga diajarkan. Sekolah-sekolah agama khas juga dibuka di empat-empat daerah untuk menampung jumlah pelajar yang semakin bertambah.
Pada tahun 1966 kursus Perguruan agama diperkenalkan sebagai memenuhi keperluan tenaga pengajar. Usaha untuk mengemask kursus ini pada tahun 8hb Januari 1972 sebuah Maktab Perguruan telah dibuka bagi melatih penuntut-penuntut yang bakal menjadi guru-guru agama Terlatih.
Untuk memenuhi keperluan Pendidikan Islam dengan bahasa pengantar Bahasa Arab di Brunei Sekolah Menengah Arab telah diperkenan penubuhannya pada tahun 1966 yang menggunakan bangunan Madrasah Jabatan Hal Ehwal agama sehingga tahun 1967 bangunan Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hassanal Bolkiah digunakan dan seterusnya diikuti oleh Sekolah Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit pada tahun berikutnya. Tertubuhnya kedua-dua sekolah Menengah ini memainkan peranan penting sebagai penyebar ugama Islam dan seteruskan akan melahirkan guru-guru dan pegawai yang berijazah dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dan mencabar dalam bidang keagamaan.
Dalam perubahan zaman pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam telah memberikan pelbagai respon pembaharuan dan memandangkan pendidikan Islam menghadapi tantangan yang bukan sedarhana maka atas kesedaran ini kerajaan telah menubuhkan institusi-institusi untuk memperkembang luas lagi pendidikan Islam di Brunei maka atas perkenaan tertubuhlah Universiti Islam Sharif Ali (UNISSA) yang akan menjadi  tanda kecemerlangan dan kegemilangan hidup beragama di Negara Brunei Darussalam sesuai dengan konsep dan falsafah Negara Melayu Islam Beraja (MIB) dan juga tertubuh Melalui institusi-institusi ini diharapkan dapat melahirkan ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan Islam yang berwibawa, mempunyai jati diri, professional, bertakwa dan arif dalam hal ehwal agama dan dapat membentuk pemikiran Islam dan gagasan-gagasan tentang pendidikan Islam semasa.
2.2 Dasar Pengembangan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan
Program   pendidikan   diarahkan  untuk   menciptakan  manusia  yang berakhlak dan beragama dan menguasi teknologi.  Pemerintah telah menetapkan  tiga  bidang utama dalam  pendidikan, yaitu :
•  Sistem dwibahasa di semua sekolah
Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah
• Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia.
2.3 Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama
Baginda  merumuskan,  semua  objektif  di  dalam  pendidikan  ialah  bagi melahirkan  rakyat  yang  taat beragama  di  mana  mereka  akan  menjadi  pelita ummah yang mempunyai fahaman dan pegangan yang betul. Kea  rah  itu,  baginda  turut  berharap  supaya  dikemaskinikan  mata pelajaran  Pengetahuan Agama  Islam  atau  Islamic Religious Knowledge  (IRK) dalam persekolahan umum.
Sehubungan  dengan  itu,  baginda  percaya,  program  pengembangan sumber  tenaga manusia dengan dana  sejumlah $250  juta yang diluluskan baru-baru ini juga akan d apat melihat aspek ini. Yakni,  titah  baginda, manusia  yang  dirancang  dan  akan  lahir  daripada program tersebut ialah manusia Brunei yang berilmu, mahir dan beramal salih. Baginda  menambah  titah,  semenjak  kerajaan  memperkenalkan  sistem persekolahan  agama  hampir  setengah  abad  yang  lalu,  rakyat  negara  ini  telah dapat  mempelajari  ilmu-ilmu  agama  khasnya  Ibadat  dan  Al-Quran  dan seterusnya perlaksanaan Pelajaran Dewasa Agama. Semenjak  itulah  juga,  titah  baginda,  persekolahan  agama  telah  berjaya mencorakkan  hidup  kita  selaku  orang-orang  Islam  di  mana  daripadanya terpancar sinar agama menyinari kehidupan ini.
2. 4 Sistem Perjenjangan Pendidikan yang Dikembangkan
Sistem  pendidikan  umum  Brunei  memiliki  banyak  kesamaan  dengan negara  Commonwealth  lainnya  seperti  Inggris, Malaysia,  Singapura  dan  lain-lain.  Sistem  ini  dikenal  dengan  pola A7-3-2-2″  yang melambangkan  lamanya masa  studi  untuk masing-masing  tingkatan  pendidikan  seperti:  7  tahun  tingkat dasar, 3  tahun  tingkat menengah pertama, 2  tahun  tingkat menengah atas dan 2 tahun pra-universitas.
Untuk  tingkat  dasar  dan menengah  pertama,  sistem  pendidikan  Brunei tidak  jauh  berbeda  dengan  Indonesia.  Pendidikan  dasar  bertujuan memberikan kemampuan  dasar  bagi murid-murid  dalam menulis, membaca,  dan  berhitung disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi.  Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei  tahun  1979  dan  sejak  itu  setiap  anak  berumur  5  tahun  diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi  saja  yang  dapat melanjutkan  ke  kelas  berikutnya.  Sementara  yang gagal  harus  tinggal  kelas  dan  sesudah  itu  baru  mendapat  kenaikan  kelas otomatis.  Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan  pendidikannya  ke  SLTP  selama  3  tahun.  Bagi  siswa  yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan yaitu:
Dapat meneruskan  pelajaran  ke  tingkat  SLTA  . Di  tahun  ke-2,  siswa  akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (Brunei Cambridge General Certificate of Education) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2  tahun  untuk  mendapatkan  ijazah  Brunei  Cambridge  Advanced  Level Certificate  tingkat AA. Sementara  itu,  siswa  tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun  lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO.  Bagi  siswa  tamatan  SLTP  yang  tidak  ingin  melanjutkan  pelajarannya  ke universitas  dapat  memilih  sekolah  kejuruan  seperti  perawat  kesehatan, kejuruan  teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat  terjun  langsung ke dunia kerja.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berahlak dan beragama sertta menguasai tehnologi tinggi.  brunei memasukkan mata pelajaran Agama dalam kurikulum. Materi agama harus ada di setiap jenjang pendidikan. Di sinilah letak bedanya negara Islam dan non Islam, pelajaran agama di negara Islam lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berahlak, bermoral dan berkepribadin luhur. Tetapi mereka juga tidak mengesampingkan pendidikan sain dan tehnologi, yang mana itu harus dikuasai demi seimbangnya kehihupan di era global ini.
3.2 Saran
Kami menyadari bahwa makalah yang kami buat jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar pembuatan makalah yang akan datang bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA
-Tirtaharja, Umar. 2005. Pengantar Pendidikan . Jakarta: PT. Rinika Cipta
-http: // www. Islam conference organization. Com//
-http:// id. Wikipedia. Org// wiki/ Brunai
-Abdul Halim El-Muhammady Dr., Pendidikan Islam;Falsafah,Disiplin dan Peranan Pendidik, Dewan Pustaka Islam, Selangor Darul Ehsan, 1991.
-Abd. Rahman Saleh, Didaktik Pendidikan Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
-Abdul Raof Dalip,Ustaz, Asas-Asas Pendidikan Islam, Progressive Products Supply, Selangor Darul Ehsan,1990.

0 komentar:

Posting Komentar